Polityka Prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W celu zapewnienia najwyższych standardów świadczenia usług oraz w poszanowaniu dla powierzonych nam danych osobowych, poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności Firmy TOBI, zawierającą informacje o:

– zawartości strony internetowej http://wezetobi.pl/ i jej charakterze,

– przysługujących nam prawach autorskich,

– zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, a w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe Administratora tych danych, podstawy prawne, cele, okresy i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu uprawnienia z tytułu ich ochrony.

Pragniemy zastrzec, że przystąpienie przez Państwa do korzystania z naszej strony internetowej oraz do pobierania dostępnych na niej materiałów jest równoznaczne z akceptacją bez jakichkolwiek zastrzeżeń i ograniczeń wszystkich kwestii opisanych w Polityce Prywatności Firmy TOBI, dlatego też uprzednie zapoznanie się z przedmiotową Polityką jest niezbędne.

Niemniej, w wypadku wystąpienia po Państwa stronie jakichkolwiek pytań odnośnie treści Polityki Prywatności Firmy TOBI, uprzejmie zachęcamy do kontaktu z Administratorem danych, który wyjaśni wszelkie nurtujące Państwa wątpliwości.

Jednocześnie w tym miejscu Administrator danych zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w „Polityce Prywatności Firmy TOBI” w każdym czasie, w szczególności jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa czy też praktyki Administratora danych odnośnie postępowania z danymi osobowymi. Modyfikacja nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści „Polityki Prywatności Firmy TOBI” na naszej stronie internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY TOBI

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ http://wezetobi.pl/

Strona internetowa firmy TOBI – http://wezetobi.pl/ – ma wyłącznie informacyjny charakter. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w myśl art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Pomimo dołożenia przez firmę TOBI najwyższej staranności w zakresie zapewnienia prawdziwości, kompletności i dokładności zamieszczonych w witrynie danych, celem sprawdzenia ich aktualności i zgodności z rzeczywistością zalecamy Państwu uprzednie skontaktowanie się z naszymi Doradcami techniczno – handlowymi lub odwiedzenie nas w siedzibie firmy TOBI. Firma TOBI nie ponosi bowiem odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność lub dokładność informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że szczegółowe określenie świadczonych usług i oferowanych produktów przez firmę TOBI może nastąpić tylko w oparciu o ustalone i wzajemnie zaakceptowane warunki indywidualnego stosunku zobowiązaniowego (umowy).

Ponadto firma TOBI zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w witrynie w każdym czasie. Aktualizacja może dotyczyć wszystkich elementów witryny.

PRAWA AUTORSKIE

Prezentowane materiały oraz cała zawartość strony internetowej firmy TOBI chronione są prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku. Żadne materiały poza oglądaniem nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia TOBI.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak np. imię i nazwisko czy numer identyfikacyjny). Za „przetwarzanie” danych osobowych uznać można w zasadzie każdą operację wykonywaną na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie (np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie).

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO niniejszym informujemy Państwa, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Bednarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ BEDNARSKI TOBI, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej nr 117F (54­ – 440 Wrocław), NIP: 8831400999, REGON: 891539128, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej zwany „Administratorem danych”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a w tym w celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem danych w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celach oraz w oparciu o następujące przepisy prawne:

a) w celu udzielania odpowiedzi na kierowane przez Państwa zapytania w przedmiocie prowadzonej przez nas działalności, interesujących Państwa, a oferowanych przez nas produktach i świadczonych usługach, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b RODO (zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

b) w celu zawierania i realizacji stosunków zobowiązaniowych (umów), w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b RODO (zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

c) w celu przyjmowania i rozstrzygania składanych nam reklamacji odnośnie naszych produktów bądź świadczonych usług, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. c RODO (zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

d) w celach archiwalnych (dotyczy przede wszystkim prowadzonej dokumentacji), w oparciu o art. 6 ust 1 lit. c RODO (zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanych z zawartymi stosunkami zobowiązaniowymi (umowami), w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f RODO (zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych));

f) w celach marketingowych, w szczególności w zakresie podejmowania przez nas z Państwem kontaktu w celu przedstawienia naszych ofert oraz informacji o produktach i świadczonych usługach, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Administrator danych zbiera Państwa dane osobowe jedynie w adekwatnym i koniecznym zakresie, w stosunku niezbędnym dla prawidłowej realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

a) podmioty, które będą je przetwarzały na podstawie odrębnych umów (lub upoważnień) zawartych z Administratorem danych i zgodnie z jego poleceniami (w tym współpracownicy i pracownicy Administratora danych, biuro rachunkowe, firma informatyczna); Administrator danych korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków (w tym organy wymiaru sprawiedliwości, Urząd Skarbowy).

4. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

a) w celu określonym w pkt 2 lit. a) niniejszej Polityki Prywatności Firmy TOBI- przez okres prowadzenia korespondencji lub rozmów, a potem, w zależności od rezultatów prowadzonych korespondencji lub rozmów, dane osobowe odpowiednio albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, albo zostaną usunięte w związku z brakiem nawiązania współpracy;

b) w celach określonych w pkt 2 lit. b)-e) niniejszej Polityki Prywatności Firmy TOBI – przez okres realizacji umowy (świadczenia usług) oraz, w uzasadnionych wypadkach, także po zrealizowaniu umowy (zakończeniu ich świadczenia), o ile jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa (np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych). W takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą jedynie przez czas niezbędny do realizacji odpowiednich celów;

– w celu określonym w pkt 2 lit. f) niniejszej Polityki Prywatności Firmy TOBI – do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

6. Uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co ważne, zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały szczegółowo opisane w art. 15 – 21 RODO. Administrator danych zachęca w tym miejscu do zapoznania się z tymi przepisami, albowiem dokładnie określają one treść tychże praw, zasady korzystania z nich i wyjątki w ich stosowaniu. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bowiem bezwzględne i nie będą Państwu przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

7. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w celach określonych w pkt 2 lit. a) – e) niniejszej Polityki Prywatności Firmy TOBI jest konieczne do całkowitego i prawidłowego wykonania przez Administratora danych świadczenia objętego stosunkiem zobowiązaniowym (umową). Brak podania danych osobowych uniemożliwi zatem zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 2 lit. f) niniejszej Polityki Prywatności Firmy TOBI jest dobrowolne, a brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi danych przekazywanie Państwu treści marketingowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES FIRMY TOBI

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Tomasz Bednarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ BEDNARSKI TOBI, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej nr 117F (54­ – 440 Wrocław), NIP: 8831400999, REGON: 891539128, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.